News
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้ตรวจฯ เพื่อประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้ตรวจฯ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 2/2567 พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการทำงานในภาคเหนือครั้งที่ 1/2567 และร่วมพิธีเปิดงาน Local BCG Plus Expo on tour @ Chiangmai พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรม “พาณิชย์สั่งลุย! ลดราคาตรุษจีน ปีมังกรทอง 2024” ผ่านระบบ Zoom meeting พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุทัยธานี ) ( กรอ.จ.อน.) ครั้งที่ 1/2567 พาณิชย์อุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2567

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 25,892